Reglement vrijrijden

Artikel 4 - Deelnemer

1   

De deelnemer aan het vrijrijden dient
-a die geestelijke en lichamelijke gesteldheid te hebben die nodig zijn voor een veilig en verantwoord vrijrijden,
-b geheel gekleed te zijn in, voor circuit gebruik geschikte leren motorkleding, handschoenen laarzen en een valhelm niet ouder dan 5 jaar.

-c De onder sub b genoemde kleding, valhelm, handschoenen en laarzen dienen samen met de bij artikel 3 sub 1 motorfiets ter keuring aangeboden te worden.

2 Het is verboden aan het vrijrijden deel te nemen
-a indien men verkeert onder zodanige invloed van een stof, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten, dat het gebruik daarvan - al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof - de rijvaardigheid kan verminderen, dat hij niet tot behoorlijk besturen van zijn motorfiets in staat moet worden geacht,
-b na het nuttigen van alcoholhoudende drank.
3 In aanvulling op en in afwijking van de hier vorenstaande vereisten, dient de deelnemer aan het vrijrijden te voldoen aan de eisen zoals die vermeld zijn in Bijlage B bij dit reglement.